Hos Spira Autismecenter benytter vi i vores pædagogiske arbejde en bred vifte af metodiske tilgange, som vi tilpasser den enkelte borgers særlige behov og forudsætninger. Vores arbejde handler om at øget livskvalitet. Om at hjælpe vores borgere til et stabilt livsforløb uden unødvendige frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og med plads til at udvikle sig på egne betingelser. Vi arbejder med at skabe forudsigelige, strukturerede og genkendelige rammer for den enkelte borger.

– Vi ved, at faste, genkendelige og forudsigelige rutiner og visuelle strukturer, skaber ro og tryghed for mennesker med autisme spektrum diagnose. Vi stiller derfor krav som er overskuelige for den enkelte for derigennem at skabe succesoplevelser hvilke vi mener er motivationsfaktor for kompetenceudvikling.

Specifikt er målgruppen unge og voksne med Autisme Spektrum forstyrrelser (ASF) med komorbide diagnoser, som eksempelvis mental retardering, borderline, stress, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, Tourette, ADHD mfl. Borgerne kan have personlige og – eller adfærdsmæssige problematikker, samt problemskabende adfærd.

Den pædagogiske praksis hos Spira Autismecenter

For at skabe de bedste forudsætninger for vores borgere, arbejder vi dagligt ud fra en individuel udviklingsplan, hvor der laves indsatsmål der tilpasset den enkelte borger. I det pædagogiske arbejde med indsatsmål, er det essentielt at borgernes allerede eksisterende kompetencer, samt eventuelle udfordringer tænkes ind i udarbejdning af indsatsmålene. Vi mener nemlig, at den pædagogiske praksis på stedet, tilgodeser samt skaber udvikling hos mennesker med autismespektrum-diagnose.

Der udarbejdes individuelle indsatsmål for borgerne ud fra kvalitetsmodellens overskrifter, herunder:

  • Uddannelse & Beskæftigelse
  • Selvstændighed
  • Relationer
  • Sundhed
  • Trivsel

Alle målene er opbygget efter vores pædagogiske metoder og tilgange, der sammen med vores værdier på stedet skaber kernen omkring det pædagogiske arbejde på Spira Autismecenter.

Specielt er vi opmærksomme på at tænke neuropædagogisk tilgang ind i arbejdet med vores borgere. Dette fordi neuropædagogikken hjælper os til at forstå borgeren og dennes forudsætninger for læring. Via neuropædagogisk tilgang udvikles indsatsmåle ud fra hvilket kognitivt niveau, den enkelte borger befinder sig på. Herefter har vi en række andre begreber vi bruger når vi arbejder med vores borgere – både i det daglige, men specielt under udarbejdning samt tilpasning af indsatsmål. Herunder bruger vi TEACCH-principperne for praktisk at udforme opgaven, strukturen, forudsigeligheden og igennem dette, skabe trygheden for vores borgere.

På Spira Autismecenter mener vi, at dette er nøgleord når vi arbejder med kompetenceudvikling for mennesker med autisme spektrum forstyrrelse. Igennem vores viden fra neuropædagogikken, kan vi tilrettelægge målene tilpasset borgerens NUZO – nærmeste udviklingszone, hvilket skaber de bedste forudsætninger for at kompetenceudvikle hos borgeren. Med denne viden tillades vi at arbejde stilladseret med den enkelte borger, for at sikre en god oplevelse for borgeren, i vores pædagogiske arbejde. Dette, sammen med den pædagogisk nærværende relation, skaber trygheden for borgeren hvilket er en forudsætning for at kunne rykke vores borgere ud af deres komfort-zone, hvilket er dér, vi skaber udvikling.

På Spira Autismecenter tages der i udarbejdningen af indsatsmålene også højde for SMART-mål principperne. Dette sikrer bl.a. at målet har relevans og at vi ikke skaber læring for læringens skyld, men at der i stedet kompetenceudvikles på områder hvor det giver mening.

SMART-målet kort fortalt:

S – Sammenhæng

M – Målbart

A – Attraktivt

R – Realistisk

T – Tidsbestemt

Dette sikrer overordnet mening med målet, samt at målet også for borgeren har et tydeligt formål, hvorfor motivationen kan opretholdes og derved skabe muligheden for at kompetenceudvikle hos vores borgere.

Dokumentation og evaluering i praksis:

– Der dokumenteres dagligt i vores journaliseringssystem på Planner4you, samt gives en score på udførelsen af indsatsmålet jf. forudbestemt indikatorer, hvis værdi er beskrevet under hvert mål.

– Der evalueres kvalitativt & kvantitativ på hvert udviklingsmål. Dataene bruges i forbindelse med midtvejsstatus samt i slutevalueringen af målene, hvoraf der i den gældende rapport indsættes kvalitative konklusioner, samt progressioner i form af grafer og visuelle diagrammer, lavet ud fra den kvantitative data.